jump to example.com
Header
Podmínky užití

POZOR: PROSÍM, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TENTO WEBOVÝ SERVER. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU ZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI. JESTLIŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI ("PODMÍNKY") NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEBOVÝ SERVER.

Pravidla nakládání s osobními údaji 

1. Informace o eSuba

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Spolek eSuba, IČO: 270 500 50, se sídlem Praha, Brdičkova 1921/1, PSČ 155 00 (dále jen „eSuba“) upravují zásady zpracování osobních údajů uživatelů (dále jen “uživatel”)  webových stránek eSuba.eu a vsadte-se.cz (dále jen „webové stránky“).

1.2. eSuba působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpravcováváme?

2.1. Na eSuba zpracováváme osobní údaje o uživatelích. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci, jde zejména o e-mailovou adresu. 

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro přístup k uživatelskému účtu webové stránky.  

3.2. Pro propagaci činnosti eSuba formou obchodních sdělení využívá eSuba především e mailovou adresu. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů eSuba v podobě omezeného přímého marketingu. eSuba tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit a to kliknutím na odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. 

4. Zrušení zasílání obchodních sdělení

4.1. Zákazníci eSuba mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení.

4.2. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. 

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. Osobní údaje jsou zpracovávány eSuba a jejími pracovníky.

5.2. eSuba dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které eSuba využívá, patří  SmartSelling, a.s. (online marketing), Facebook (online marketing), Google LLC (online marketing). 

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. eSuba zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky. Ze zákona pak uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána zákazníkům do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté eSuba požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává eSuba po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči.

6.4. Další zpracování osobních údajů provádí eSuba pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na eSuba vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte:

  • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
  • Právo své osobní údaje opravit či doplnit
  • Právo požadovat omezení zpracování
  • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování
  • Právo požadovat přenesení údajů
  • Právo na přítstup k osobním údajům
  • Právo být informován o porušení bezpečnosti
  • Parvo na výmaz osobních údajů

 

7.2. Mimo výše uvedená práva máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností eSuba na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. eSuba dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. 

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na eSuba e-mailem na adresu info@esuba.eu.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 24. 5. 2018.

 

----------

 

Používání webového serveru

Provozovatel serveru Vsadte-se.cz (dále jen "provozovatel") vám dává oprávnění prohlížet a načítat materiály z tohoto webového serveru ("Server") výhradně pro vaše osobní, nikoli komerční použití, za předpokladu, že zachováte všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto webovém Serveru nesmíte žádným způsobem upravovat nebo reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo tyto materiály jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Pro účely těchto Podmínek je jakékoliv používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel zakázáno. Materiály na tomto webovém Serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z tohoto webového Serveru může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento webový Server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

 

Podmínky, jimž se uživatel podřídí

Jiné informace, než informace umožňující osobní identifikaci, tedy jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení, která přenesete nebo zašlete na tuto webovou Stránku, nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné ("Sdělení"). Provozovatel nebude mít ke Sdělením žádné závazky. Provozovatel a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit, začleňovat a jinak používat Sdělení a všechna data, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti Sdělení pro jakékoliv a veškeré komerční či nekomerční účely. Zakazuje se vám přenášet nebo zasílat na tento webový Server nebo z tohoto webového Serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

Provozovatel může, ale není povinen monitorovat nebo prohlížet kterékoliv části webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá sdělení nebo komunikují výhradně mezi sebou, včetně možných diskusních skupin, bulletinů či jiných uživatelských fór, avšak bez omezení na výše uvedené, a obsah jakéhokoliv z takových sdělení. Provozovatel však nebude žádným způsobem nést odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by považovala za protiprávní, urážlivý, neslušný nebo jinak nepřijatelný.

 

Odkazy na jiné webové servery

Odkazy na webové servery třetích stran uvádíme na tomto webovém serveru pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tento webový server. Provozovatel nepřezkoumá všechny tyto webové servery třetích stran a nemá vliv a není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů, jejich obsah, ani za politiku ochrany soukromí, která je na nich uplatňována. Tyto servery tedy nepodléhají schválení provozovatele a provozovatel neprohlašuje nic ohledně těchto serverů nebo ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

 

Odmítnutí odpovědnosti

Materiály poskytované na tomto webovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez záruk jakéhokoliv druhu, včetně záruk vhodnosti pro konkrétní účel či neporušování duševního vlastnictví. Provozovatel dále neručí za správnost a úplnost materiálů na tomto webovém Serveru. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém Serveru. Materiály na tomto webovém Serveru nemusí být aktuální a provozovatel se nezavazuje, že bude materiály na této webovém Serveru aktualizovat.

 

Omezení odpovědnosti

Provozovatel, jeho dodavatelé nebo jiné třetí strany zmíněné na tomto webovém serveru nebudou v žádném případě odpovídat za žádné škody jakéhokoliv druhu (včetně těch, které jsou důsledkem ušlých zisků, ztráty dat nebo přerušení obchodů), které by vznikly na základě používání, neschopnosti používat nebo na základě výsledků používání tohoto webového serveru, jakéhokoliv webového serveru, na který tento server odkazuje, nebo materiálů či informací, obsažených na kterémkoliv nebo na všech takových webových serverech, ať už na základě záruky, smlouvy, občanskoprávního deliktu nebo jakýchkoliv jiných právních zárukách. Jestliže používání materiálů či informací z tohoto webového serveru bude mít za následek nutnost údržby, seřízení nebo opravy vašich zařízení či dat, ponesete veškeré náklady na výše uvedené. Platné zákony možná nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za náhodné či následné škody, takže výše uvedené vyloučení nebo omezení se na vás nemusí vztahovat.

 

Obecná ustanovení

Provozovatel může kdykoliv revidovat tyto Podmínky tím, že aktualizuje tento zápis. Čas od času byste měli navštívit tuto stránku a prohlédnout si aktuálně platné Podmínky, neboť pro vás budou závazné. Určitá ustanovení těchto Podmínek mohou být nahrazena výslovně uvedenými právními doložkami či podmínkami, které se nalézají na určitých stránkách tohoto webového Serveru.

 

Informace

Provozovatel poskytuje toto Prohlášení o ochraně soukromí online, aby vás seznámil se svou politikou a praxí v oblasti ochrany soukromí a s možnostmi výběru způsobu, kterým jsou shromažďovány a používány vaše údaje. Abyste mohli tento dokument snadno najít, je dostupný z domovské stránky.

 

Shromažďované údaje

Současně s registrací uděluje klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společností Spolek eSuba, jakožto správcem, případně jím pověřeným zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového zpracování osobních údajů, včetně nabízení služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění. Bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat s následkem ukončení členství v klubu. Spolek eSuba prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že poskytnutá data nebudou zneužita.

Získejte bonus 1 000 kreditů každý měsíc
Ikona profil uživatele Přihlášení
Email:
Heslo:
Trvalé přihlášení
|
Každý měsíc o ty nejlepší ceny
Fanoušci Komu fandíte
FC Barcelona
(877 fans)
Chelsea FC
(831 fans)
Sparta Praha
(626 fans)
Real Madrid
(586 fans)
Arsenal FC
(482 fans)
Zápasová preview
Partneři
Ikona uživatelé Právě registrovaní
01.04.2020 14:06
18.03.2020 23:23
18.03.2020 08:38
16.03.2020 19:12
07.03.2020 13:07